Bel +31 (0)646605807

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 (Algemeen)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Danspalen.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Danspalen.nl middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Danspalen.nl zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van danspalen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Danspalen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Danspalen.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen. 1.5 Danspalen.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de danspalen.nl websites te wijzigen.

 

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)

2.1 Alle aanbiedingen van Danspalen.nl zijn vrijblijvend en Danspalen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Danspalen.nl. Danspalen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Danspalen.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Danspalen.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Danspalen.nl.

2.4 De administratie van Danspalen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Danspalen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Danspalen.nl verrichte leveringen. Danspalen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Danspalen.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

 

Artikel 3 (Levering en levertijden)

3.1 De door Danspalen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 4 (Prijzen en betaling)

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via automatische incasso van bank- of girorekening met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is danspalen.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Danspalen.nl te weigeren.

4.4 Betalingen dienen vooraf overgemaakt te worden op het desbetreffende rekeningnummer van danspalen.nl. Nadat de betaling binnen is bij Danspalen.nl zal overgegaan worden tot fabricage en/of verzending van het product.

 

Artikel 5 (Zichttermijn / herroepingsrecht)

5.1 Bij aanschaf van goederen welke maatwerk zijn vervalt het recht op herroeping. 5.2 U kunt uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst retourneren mits niet gedragen of gebruikt (let op, dit geld niet voor danspalen. DVD's en grip-poeders/lotions/spray kunnen alleen geruild worden met ongeopende seal!). U krijgt dan het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Als U het artikel na 14 dagen retourneert, of als het artikel gedragen of beschadigd is, of niet in de originele verpakking zit, kan Danspalen.nl de geretourneerde artikelen niet accepteren en uw geld niet teruggeven. Kleding kan alleen worden geretourneerd als het originele label/prijskaartje niet is verwijderd!

 

Artikel 6 (Overmacht)

6.1 Danspalen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 7 (Eigendom van producten)

7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van danspalen.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Danspalen.nl zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Danspalen.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Danspalen.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door danspalen.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 9 (Aansprakelijkheid)

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u danspalen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Danspalen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Danspalen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade die is opgelopen door gebruik van een product van Danspalen.nl.

 

Artikel 10 (Bestellingen en communicatie)

10.1 danspalen.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en danspalen.nl, dan wel tussen Danspalen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Danspalen.nl.

 

Artikel 11 (Persoonsgegevens en privacy)

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

11.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van danspalen.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Danspalen.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Danspalen.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.

11.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Danspalen.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Danspalen.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 12(Garantie)

12.1 Alle producten van danspalen.nl hebben een garantie van 6 maanden.

12.2 Garantie geld niet voor oppervlakte behandelingen die zichtbaar gekrast zijn door bijvoorbeeld sieraden en/of schoeisel.

 

Artikel 13 (Diversen)

13.1 Indien de klant aan danspalen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Danspalen.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Danspalen.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2 Indien door danspalen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Danspalen.nl deze voorwaarden soepel toepast.

13.3 Danspalen.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

13.4 De producten worden door een industriele coater behandelt en kleine onvolkomenheden zoals stofjes en kleine krasjes kunnen niet voorkomen worden. Uiteraard doen wij ons best een zo goed mogelijk product te leveren.

 

Artikel 14 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Danspalen.nl is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.